Senior Citizens Reflection

Izjave starostnikov na temo: “KAJ MI POMENI HRANA, MOJ POGLED NA HRANO…”
Senior Citizens Reflection – being asked: “WHAT DOES FOOD MEAN TO ME – MY VIEW OF FOOD…”

»Hrana ima več pomenov za človeka, prav gotovo je najpomembnejša za golo fizično preživetje. Način hranjenja in samo spoštovanje hrane nas definira kot posameznika in družbo, z leti čutimo tudi njene posledice. Vedno bolj se zavedam teh pomenov, zato sem pozoren na to, da se hranim doma, da je prehrana uravnotežena, prilagojena moji starosti. Malo zelenjave in sadja pridelamo na domačem vrtu, kar je možno kupimo v lokalnem okolju od kmeta na vasi; krompir, jabolka, breskve, mleko, moko, olivno olje, občasno malo govejega mesa, ne pozabim na kozarec vina, tako da iz trgovine prinesemo le ostala potrebna osnovna živila, čim manj predelana. Kako zelo pomembna in važna je urejena »prehranska veriga« se zavedamo, ko nas opozorijo slabe letine, pozebe, suše. Naš trenutni »komfort« ni samoumeven, trud za samooskrbo bo vedno bolj cenjen.«
“Food has several meanings for humans, it is certainly the most important for physical survival. The way we eat and appreciation of food defines us as an individual and a society, and over the years we also feel its consequences. I am becoming more and more aware of these meanings, so I pay attention to eating at home, that the diet is balanced, adapted to my age. We grow some vegetables and fruits in the home garden, which can be bought in the local environment from a farmer in the village; potatoes, apples, peaches, milk, flour, olive oil, occasionally a little beef, do not forget a glass of wine, so we bring from the store only other necessary basic foods, as little processed as possible. We are aware of how important and important an organized “food chain” is when we are warned about bad harvests, frosts and droughts. “Our current” comfort “is not self-evident, the effort for self-sufficiency will be increasingly appreciated.”
Srečko, 65, Šmartno pri Litiji, Slovenia”

“Jaz si vedno skuham toliko kot pojem, da ne mečem stran. Nimam rada mesa, ampak vse iz moke.”
“I always cook as much as I can eat not to waste food. I don’t like meat, but everything from flour pleasures me.”
Zinka, 68, Prevalje, Slovenia

»Seveda je hrana za življenje, mora biti raznolika, zdrava, pridelana v lokalnem okolju. V primerni količini in sestavi pa je tudi užitek.«
“Of course, it is food for life, it must be varied, healthy, grown in the local environment. It is also a pleasure in the right amount and composition.”
Jelka, 71, Studenec, Slovenia

»Hrana, ki je večinsko iz domačega okolja, mi da sestavine za vzdrževanje telesa. Pojedena v miru in z ljubljeno osebo, pa doda še tisti droben, a nujno potreben ščepec duhovne energije.«
“Food, which is mostly from the home environment, gives me ingredients to maintain my body. Eaten in peace and with a loved one, she adds that tiny but much-needed pinch of spiritual energy. ”
Dušan, 72, Rovišče pri Studencu , Slovenia

»Če so sveže sestavine iz domačega vrta, jajca, mleko in meso pa od sosedov, je pripravljena jed, vsakič znova, poslastica za telo in dušo.«
“If the fresh ingredients are from the home garden, and the eggs, milk and meat are from the neighbors, the dish is prepared, over and over again, a treat for body and soul.”
Nada, 72, Rovišče pri Studencu, Slovenia

“Ko hrano pripravim z domačega vrta in jo nato delim s svojimi dragimi, mi to pomeni še večji užitek.”
“When I prepare food from the home garden and then share it with my loved ones, It means even greater pleasure to me.”
Metka, 73, Celje, Slovenia

“Jaz smatram, da je hrana najpomembnejša za zdravje, zato tudi poskusim čim več pridelati sama doma.”
“I believe that food is the most important thing for health, so I also try to grow as much as possible at home.”
Zalka, 73, Novo mesto, Slovenia

“Odvisno od vsakega posameznika. Da jo imamo dovolj in da se jo meče preveč stran.”
“It depends on each individual. That we have enough is important, but also that it is thrown away.”
Anton, 79, Tržič, Slovenia

»Hrana mi pomeni rezultat trdega dela. Spomni me na delo na vrtu in njivi. Za vsako hrano sem zaradi lastnega truda še bolj hvaležna.«
“Food means the result of hard work to me. It reminds me of working in the garden and field. I am even more grateful for every day food because of my own efforts. ”
Tončka, 79, Kranj, Slovenia

“Hrano spoštujem in cenim, saj v otroštvu nismo imeli veliko hrane. Jedli smo črn kruh, polbel ali bel kruh pa le ob praznikih. Enkrat na teden smo jedli meso, v nedeljo, pol kilograma govedine s kostjo, ki smo si jo razdelili med ostalih šest članov družine. Ne pomnim, da smo kdaj jedli kakšno specialiteto. V sedanjih časih imamo preveč vsega, se preseravamo in smo razvajeni. Vse se spreminja, dodaja, imamo različne vrste vsega, kruha, slaščic, sadja. Sama tudi v današnjih časih previdno ravnam z vsakim koščkom kruha, za katerega mi je žal, da splesni ali se posuši. Tudi drobtinice in hrano, ki mi ostane, ne mečem v smeti, vendar jo odpeljem k sorodnikom, ki imajo živino. Nekaj hrane pridelam tudi sama in vem, koliko dela je potrebnega za to, da nekaj zraste. Hkrati pa sem ponosna na vsak pridelek, ki ga z lastnimi rokami pridobim in to mi daje občutek, da je hrana vrednost, stvar, ki me hrani ne samo telesno, ampak ima tudi duhovni pomen”.
I respect and appreciate food because we didn’t have a lot of food as children. We ate black bread, half-white or white bread only on holidays. Once a week we ate meat, on Sundays, half a kilo of beef with a bone that we shared between the other six members of the family. I handle every piece of bread that I regret to mold or dry carefully. I don’t throw the crumbs and the food I have left in the trash, but I take it to relatives for livestock feeding. At the same time, I am proud of every crop I get with my own hands, and it gives me a sense that food is a value, a thing that nourishes me not only physically but also spiritually.”
Valentina, 81, Brezovica, Slovenia

“Hrana mi pomeni užitek, hrana pomeni življenje in je motor moči. Hrana mi pomeni dobro počutje. Hrana je v bistvu vse.”
“Food pleasures me, food means life and is the engine of strenth. Food means well-being to me. Basically the food is everything.”
Alojzij, 81, Ljubljana, Slovenia

“Za zdravo življenje potrebuješ zdravo hrano, pomembna je ljubezen do hrane.”
“For a healthy life, you need healthy food, but also the love towards food counts.”
Ana, 83, Celje, Slovenia

“Zelo pomembno je, da jem, ker tako ohranim moč. “
“It’s very important that I eat because that’s how I maintain my strength.”
Miha, 84, Šmartno, Slovenj Gradec, Slovenia

»Hrana mi pomeni preživetje, je osnovna potreba ki bi jo vsak človek moral imeti na razpolago. Ko doživiš vojno razumeš kaj hrana res pomeni. Jaz uživam v hrani in rad kuham tradicionalno Tržaško hrano.«
“Food means survival for me, it is a basic need that every person should have at their disposal. When you experience war you understand what food really means. I enjoy food and I like to cook traditional Trieste food. ”
Vincenzo, 85, Trieste, Italy