Vladimir Mrša

Member of Scientific Committee

Životopis: Rođen 1957. u Zagrebu, studirao biokemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do 1980., doktorirao biokemiju na Sveučilištu u Zagrebu 1984, postdoktorand i gostujući znanstvenik na Sveučilištu u Regensburgu četiri godine u razdoblju 1988. -1998. Pedagoški rad: redoviti profesor na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački rad: Biosinteza, struktura i svojstva stanične stijenke funga. Biotehnološka primjena površina mikrobnih stanica. 8 nacionalnih/internacionalnih istraživačkih projekata. Pozvani predavač na nizu domaćih i međunarodnih skupova. Bibliografija: 64 rada indeksirana u WoS-u, 2 međunarodna patenta. Dodatne aktivnosti: dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003. -2007.), prodekan za međunarodne odnose (2011.-2015.), glavni tajnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, glavni urednik časopisa Food Technology and Biotechnology, predsjednik Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju. Član International Commission for Yeasts (IUMS), Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog mikrobiološkog društva i Hrvatskog društva za biotehnologiju. Počasni član Madžarskog mikrobiološkog društva. Dobitnik odlikovanja Akademske Palme Republike Francuske.

Biography: Born 1957 in Zagreb, studied Biochemical Engineering at the Faculty of Technology, University of Zagreb till 1980, received his PhD in Biochemistry from the University of Zagreb in 1984, postdoctoral fellow and visiting scientist at University of Regensburg four years in the period 1988-1998. Pedagogical work: Full Professor at the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb. Research work: Biosynthesis, structure, and properties of fungal cell wall. Biotechnological application of microbial cell surfaces. 8 national/international research projects. Invited lecturer at a number of domestic and international meetings. Bibliography: 64 papers indexed in WoS, 2 international patents. Additional assignments: Dean of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb (2003-2007), vice-dean for international relations (2011-2015), Secretary General of the Croatian Academy of Engineering, Editor-in-Chief of the journal Food Technology and Biotechnology, president of the Croatian Association for Scientific Communication. Member of the International Commission for Yeasts (IUMS), Croatian Society for Biochemistry and Molecular Biology, Croatian Microbiological Society and Croatian Society for Biotechnology. Honorary member of the Hungarian Microbiological Society. Awardee of the Medal of Academic Palm, Republic of France.

/29/11/2021/

Evgen Benedik

Member of Scientific Committee

Življenjepis: rojen v Kranju leta 1986. 2005-2010: študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF UL), 2010-2015: doktorski študij Bioznanosti, smer Prehrana (BF UL). Zaposlitve: 2010-2015: mladi raziskovalec na Pediatrični kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana (UKCLJ), 2015-danes: klinični dietetik (UKCLJ); 2015-2018: asistent z doktoratom za področje prehrane (BF UL), 2018-danes: docent za področje prehrane (BF UL). Pedagoško delo: za obdobje 2018-2023 izvoljen v naziv docent za področje prehrane. Kot nosilec ali sonosilec izvaja predavanja pri treh predmetih na prvi bolonjski stopnji, en predmet na drugi bolonjski stopnji in en predmet na tretji bolonjski stopnji Oddelka za živilstvo, BF UL. Mentor 11 dodiplomskim in 7 magistrskim delom. Raziskovalno delo: kot raziskovalec sodeloval v treh raziskovalnih projektih. Med drugim raziskovalno delo obsega študij vpliva prehrane človeka v prvih 8000 dneh življenja na dolgoživost in pojav debelosti, sladkorne bolezni, srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni. Bibliografija: Objavil je 41 znanstvenih in strokovnih člankov ter svoja dela predstavil na številnih znanstvenih in strokovnih konferencah (118). Celotna bibliografija je dostopna na sledeči povezavi. Drugo: Leta 2016 ustanovil Inštitut za prehransko programiranje. Od leta 2017 član Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano. S študenti magistrskega študijskega programa Prehrana letno organizira Simčičev simpozij.

CV: Born in Kranj, Slovenia, 1986. 2005-2010: studied Food Science and Technology at the Biotechnical faculty, University of Ljubljana (BF UL), 2010-2015: PhD in Biosciences, major in Nutrition (BF UL). Employment: 2010-2015: young researcher at the Paediatric Clinic at the University Medical Centre Ljubljana (UKCLJ), 2015-present: clinical dietician (UKCLJ); 2015-2018: assistant with PhD in Nutrition (BF UL), 2018-present: Assistant Professor in Nutrition (BF UL). Pedagogical work: for the period from 2018-2023 he was elected to the title of Assistant Professor in Nutrition. He lectures three subjects at the BSc, one at the MSc and one at the PhD level at the BF UL. He mentored 11 bachelor and 7 master theses. Research work: participated as a researcher in three research projects. Research work includes studying the impact of human nutrition during the first 8000 days of life on longevity and the occurrence of obesity, diabetes, cardiovascular and other chronic diseases. Bibliography: He published 41 scientific and professional papers and presented his work at numbers of scientific and professional conferences (118). His entire bibliography is available here. Additionally: He has founded an Institute of Nutritional programming in 2016. In 2017 he became a member of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. He annually organises the Simčič Symposium together with the MSc students in Nutrition.

/28/11/2021/

Irena Vovk

Member of Scientific and Organising Committees

Življenjepis: Rojena 1965. Diplomirala (1989), magistrirala (1993) in doktorirala (1998) je iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. Zaposlena na FKKT (1990-1993), Kemijskem inštitutu (od 1994, 2008-2020 vodja Odseka za prehrambeno kemijo) in EN-FIST centru odličnosti (2010-2013, vodja RRP7). Raziskovalno delo: Razvoj metod na osnovi kromatografskih in sklopljenih tehnik za določanje, izolacijo in identifikacijo biološko aktivnih naravnih spojin. Aktivna je kot vodja raziskovalnega programa, nacionalnih, bilateralnih in evropskih (delovnih sklopov) raziskovalnih projektov. Bila je v 29 znanstvenih in 8 organizacijskih odborih mednarodnih simpozijev, trikrat kot predsednica (isss2020.si, hptlc2020.si, isss2015.si). Je članica uredniških odborov več znanstvenih revij. Bila je mentorica oz. somentorica 7 doktorandov, 9 diplomantov in magistranta. Bibliografija: 494 bibliografskih enot v bazi COBISS, 105 izvirnih znanstvenih člankov, 8 poglavij v znanstvenih monografijah, več kot 40 predavanj (34 vabljenih) na mednarodnih znanstvenih simpozijih in 4 patenti. Nagrade: “Medal and award for achievements in the field of chromatography and related separation techniques“; “Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju”; “Grand Prize Winner na mednarodnem tekmovanju iGEM 2010” (MIT, ZDA) s skupino “Slovenian team”. Dodatne zadolžitve: Je predsednica Sekcije za živilsko kemijo Slovenskega kemijskega društva (SKD) in predstavnica SKD v: Food Chemistry Division of European Association for Chemical and Molecular Sciences, European Society for Separation Sciences in Central European Group for Separation Sciences.

CV: Born in 1965; B.Sc. (1989), M.Sc. (1993), PhD. (1998) in Chemistry at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT), University of Ljubljana. She was employed at FCCT (1990-1993), National Institute of Chemistry (since 1994, 2008-2020 head of the Department of Food Chemistry) and EN-FIST Centre of Excellence (2010-2013, RRP7 head). Research interests: Development of new methods based on chromatographic and hyphenated techniques for determination, isolation and identification of bioactive natural compounds. She is active as principal investigator of research programme, national, bilateral and European (WP leader) research projects. She participated in 29 scientific and 8 organising committees of international symposia, 3 times as chair (isss2020.si, hptlc2020.si, isss2015.si). She is a member of editorial boards of several scientific journals. She was a mentor/co-mentor of 7 PhD, 1 MSc and 9 BSc students. Bibliography: 494 bibliographic units in data base COBISS, 105 scientific articles, 8 scientific chapters in monographs, more than 40 lectures (34 invited) at international scientific symposia and 4 patents. Awards: “Medal and award for achievements in the field of chromatography and related separation techniques”; “Prometej of science for the excellence in communication”, “Grand Prize Winner” with Slovenian team at iGEM 2010 competition (MIT, USA). Additionally: She is the president of the Food Chemistry Section of the Slovenian Chemical Society (SCS) and the representative of the SCS in the: Food Chemistry Division of European Association for Chemical and Molecular Sciences, European Society for Separation Sciences and Central European Group for Separation Sciences.

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojena l. 1963 v Ljubljani. Diploma živilska tehnologija BF-UL (1986), doktorat mikrobiologija l. 1996. L. 1997 docentka za področje industrijske mikrobiologije, l. 1999 pa predstojnica Katedre za živilsko mikrobiologijo. L. 2002 izredna, l. 2008 redna profesorica mikrobiologije. Poučuje splošno in živilsko mikrobiologijo ter mikrobiološko varnost živil (BF-UL, SIFC, BOKU, Dunaj (A)). Na BF-UL je dolgoletna koordinatorica tematske mreže CEEPUS (“Za boljšo varnost hrane v EU”) in koordinatorica področja živilstvo doktorskega programa Bioznanosti. Mentorica ali somentorica 94 BSc, 31 MSc in 14 PhD študentom. Od l. 2014 vodi Katedro za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na Oddelku za živilstvo, BF UL. Glavna področja raziskovalnega dela so mikrobna ekologija hrane in živilskih procesov, stresni odziv in mikrobiološka odpornost v proizvodnji hrane, naravne bioaktivne snovi in stranski proizvodi živilstva za izboljšanje varnosti, kakovosti in trajnosti živil. Vodenje ali sodelovanje pri več kot 30 raziskovalnih ali strokovnih nacionalnih ali mednarodnih projektih. Bibliografija: 870 enot COBISS, 130 originalnih in 6 preglednih znanstvenih člankov, h-index 24; 35 poglavij v monografijah ali univerzitetnih učbenikih. Nagrade in priznanja: Jesenkovo priznanje za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo, BF, 2013; Zlata plaketa UL za pedagoške in raziskovalne dosežke, 2015.

Curriculum vitae: Born in Ljubljana in 1963. Graduated in Food Science and Technology (1986), PhD in Microbiology (1996). She started teaching at BF-UL as assistant professor in 1997, associate professor in 2002 and full professor in 2008 in the fields of general and food microbiology of study programmes Microbiology, Biotechnology, Food Science and Nutrition. She is a regular guest professor at MSc study of SIFC (»Safety in the Food Chain«) at BOKU, Vienna (A). At BF-UL she is coordinating thematic CEEPUS network (»For Better Food Safety in EU«) and the field of Food Technology at doctoral programme of Biosciences. In the last 20 years she has been/is mentoring or comentoring of 94 BSc, 31 MSc and 14 PhD students. From 2014 she is the Head of Chair of Biotechnology, Microbiology and Food Safety. Research interests include microbial ecology of food and nutrition, microbiology of food processing, microbial stress response and resistance in food-related environment, bioactive components from plant origin, including by-products and waste materials from food and related industries and their potential for improving safety, quality and shelf-life of food products. Bibliography: 870 units in COBISS, 130 original and 6 review articles, 35 chapters (in monographies, university textbooks). Awards and recognitions: Jesenko award for pedagogical, research and professional work, BF, 2013; Zlata plaketa UL for pedagogical and research achievements, 2015.

/28/11/2021/

Tjaša Vidrih

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojena 1971 v Novem mestu, 1991-1998 študij gospodinjstva in biologije na UL, 1998 diploma, 1997-2009 učiteljica, predavateljica, ravnateljica Višje strokovne šole, Grm NM, 2000-2007 magisterij znanosti s področja živilstva, od 2009 do danes predavateljica, ravnateljica Višje strokovne šole, BIC LJ. Pedagoško delo: od 1997 poučevanje različnih predmetov (biologija, prehrana, osnov gastronomije, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turizem in razvoj podeželja, kuharstvo itd.) in pedagoško vodenje na VSŠ. Raziskovalno delo: od 1997 do danes raziskovanje kulinarične dediščine, 2004-2006 kulture pitja slovenskih srednješolcev. Bibliografija: COBISS izpis obsega 39 enot, od tega 5 avtorskih in 3 soavtorske strokovne članke, 6 zbornikov mednarodnih strokovnih konferenc ter 1 strokovno monografijo. Zadolžitve: koordinatorka več (5) mednarodnih strokovnih konferenc Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, sodelovanje v projektih s področja gostinstva, turizma, dediščine, prehrane, kot sta Uživam tradicijo (Interreg V-A Slovenija – Hrvaška), Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 in številni drugi. Članica upravnega odbora Skupnosti Višjih strokovnih šol, društva Ravnatelj, Konzorcija biotehniških šol Slovenije in članica organizacijskih odborov različnih tekmovanj za dijake in študente.

Curriculum vitæ: Born 1971 in Novo mesto, 1991-1998 studies Home Economics and Biology at UL, 1998 Diploma, 1997-2009 teacher, head of Vocational College, Grm NM, 2000-2007 master’s degree in Food Science, from 2009 – up to now teacher, head of Vocational College, BIC LJ. Pedagogical work: since 1997 teaching different subjects (biology, nutrition, basics of gastronomy, complementary activities on the farm, tourism and rural development, cooking etc.) and works as head teacher at Vocational College. Research work: from 1997 – up to now researching culinary heritage, 2004-2006 Culture of drinking habits of Slovenian secondary students. Bibliography: The full COBISS display comprises 39 bibliographic records, of which 5 author’s and 3 co-author’s professional articles, 6 proceedings of international professional conferences and 1 professional monograph. Additional: coordinator of several (5) international professional conferences Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality, tourism, education and training, participation in projects in the field of hospitality, tourism, heritage, nutrition, such as Enjoying tradition (Interreg V-A Slovenia – Croatia), Slovenia – European gastronomic region 2021 and many others. Member of the Executive Board of the Association of Higher Vocational Colleges, the School Heads Association, the Consortium of Biotechnical Schools of Slovenia and a member of the organizing committees of various competitions for secondary school and vocational college students.

Member of Scientific Committee

Življenjepis: rojen v Ljubljani, 1983. 2002-2009: študij biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani, 2009-2014: doktorski študij Bioznanosti na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani (UL BF). Zaposlitve: 2009-2013: mladi raziskovalec UL BF, 2013-2014: raziskovalec UL BF, 2014–2017: asistent z doktoratom (UL BF), 2017-2019: podoktorski raziskovalec in asistent (UL BF) 2019-danes: asistent z doktoratom (UL BF). Pedagoško delo: za obdobje 2021-2026 izvoljen v naziv docent za področje prehrane in asistent za področje mlekarstva na UL BF. Kot sonosilec izvaja predavanja in vaje pri skupno sedmih predmetih na visokošolskih in univerzitetnih študijih Oddelka za zootehniko in Oddelka za živilstvo, UL BF. Raziskovalno delo: kot raziskovalec sodeloval v treh raziskovalnih projektih in bil vodja podoktorskega projekta (2017-2019;ARRS). Med drugim raziskovalno delo obsega študij mikrobiote materinega mleka in dejavnikov, ki vplivajo na njeno sestavo; proučevanje vplivov na koagulacijske sposobnosti mleka ter proučevanje varnosti mleka. Bibliografija: SICRIS obsega 56 enot, med njimi 10 znanstvenih člankov, dve vabljeni predavanji in poglavje v znanstveni monografiji. Drugo: opravil intenzivno strokovno usposabljanje za sisteme vodenja varnih živil in strokovno usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018. Sodeloval pri organizaciji mednarodnega znanstvenega simpozija, Ljubljana, Slovenija (2011) in Poletni šoli za dijake srednjih šol, Ljubljana, Slovenija (2020).

CV: born in Ljubljana, 1983. 2002-2009: study of biochemistry at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, 2009-2014: doctoral study of Biosciences at the Biotechnical faculty, University of Ljubljana (UL BF). Employment: 2009-2013: young researcher (UL BF), 2013-2014: researcher (UL BF), 2014–2017: assistant with doctorate (UL BF), 2017-2019: postdoctoral researcher and assistant (UL BF) 2019-present: assistant with doctorate (UL BF). Pedagogical work: for the period 2021-2026 he was elected assistant professor in the field of nutrition and teaching assistant in the field of dairy at UL BF. As a co-lecturer, he lectures and exercises in a total of seven subjects in higher education and university studies of the Department of animal science and the Department of Food Science, UL BF. Research work: as a researcher he participated in three research projects and was the head of a postdoctoral project (2017-2019; ARRS). Among other, research work includes the study of microbiota of breast milk and the factors influencing its composition; studying the effects on the coagulation capacity of milk and studying the milk safety. Bibliography: SICRIS comprises 56 units, including 10 scientific articles, two invited lectures and a chapter in a scientific monography. Other: completed intensive professional training for food safety management systems and professional training for administrator for food safety management system according to the requirements of ISO 22000: 2018. Participated in the organization of the International Scientific Symposium, Ljubljana, Slovenia (2011) and the Summer School for High School Students, Ljubljana, Slovenia (2020).

/28/11/2021/

Andrej Ovca

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojen 1984 v Ljubljani, 2002–2006 študij sanitarnega inženirstva na Univerzi v Ljubljani – 2006 diploma (»Obvladovanje hladne verige v trgovinah in razumevanje le-te med potrošniki«), 2006–2010 – magistrski študij znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici, 2010 – magisterij (»Izolacija in karakterizacija cinkovih spojin v izbranih komponentah vegetarijanske prehrane«), 2011–2018 – Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti – smer živilstvo na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 2018 – doktorat (»Skladnost formalnega izobraževanja na področju varnosti živil s potrebami živilsko-prehransko-oskrbovalne verige«). Pedagoško delo: Docent za področje sanitarnega inženirstva. Soavtor univerzitetnega učbenika Higiena objektov in procesov. Raziskovalno delo: Širše področje higiene in varnosti živil s posebnim zanimanjem za človeka kot dejavnik tveganja pri zagotavljanju varnosti živil. Biblografija: COBISS-izpis obsega 187 enot, od tega 16 izvirnih in pregledni znanstveni članek, 2 poglavje v monografski publikaciji. Dodatne zadolžitve na UL ZF: Predstavnik Zdravstvene fakultete v Ljubljani v mednarodni zvezi za okoljsko zdravje (IFHE), Oddelčni koordinator za mednarodno sodelovanje, učitelj tutor. Dodatne zadolžitve izven UL ZF: Glavni urednik revije Sanitarno inženirstvo (International Journal of Sanitary Engineering Research), urednik spletnega portala Sanitarc.si, član Evropske zveze za javno zdravje (The European Public Health association), član mednarodne zveze za okoljsko zdravje (International Federation of Environmental Health).

Biography: Born 1984 in Ljubljana, 2002-2006 studies of sanitary engineering at the University of Ljubljana – 2006 (“Managing the cold chain in trade and understanding it among consumers”), 2006-2010 – Master’s degree in Environmental Science at the University of Nova Gorica , 2010 – MA, 2011-2018 – Interdisciplinary doctoral study program Bioznanosti – life in Biotechnical faculties at the University of Ljubljana, 2018 – PhD (“Compliance of formal education in the area of animals with the needs of the food and nutrition-supply chain”). Pedagogical work: Assistant Professor for Sanitary Engineering. Co-author of university teacher Hygiene facilities and processes. Research work: A wider field of hygiene and food safety with special interest in human risk in ensuring the safety of life. Biblography: The COBISS list 187 units, of which 16 original, 1 review scientific article, 2 monograph chapters. Additional assignments: Representative of the Faculty of Medicine in Ljubljana in the International Organization for Environmental Health, Departmental Co-ordinator for International Cooperation, teacher tutor. Editor-in-Chief of International Journal of Sanitary Engineering, Member of the European Public Health Alliance, Member of the International Association for Environmental Health.

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojena 1972 v Celju, 1991–97 – študij na Visoki šoli za zdravstvo, Oddelek za sanitarno inženirstvo UL. Leta 1997 se je zaposlila na Zavodu za zdravstveno varstvo v Celju in v letu 1998 kot asistentka na Visoki šoli za zdravstvo UL, sedaj Zdravstveni fakulteti (ZF). Na Biotehniški fakulteti UL je 2001 zaključila magisterij, 2008 pa doktorat s področja živilstva. V letu 2002 je bila imenovana kot presojevalka standarda ISO 9001 in 2003 vodilne presojevalke sistema HACCP pri SIQ. Je notranja presojevalka sistemov kakovosti IFS in ISO 22000. V obdobju od 2006-08 je bila predstojnica Oddelka za sanitarno inženirstvo, sedaj je članica senata ZF. Pedagoško delo: Docentka za področje sanitarno inženirstvo (SI), predavateljica in nosilka predmetov na dodiplomskem študijskem programu SI: Osnove higiene in etika, Higiena objektov in procesov, sonosilka predmetov Komunalna higiena, Tehnologija in varnost živil, Dobre prakse v živilski verigi; sonosilka pri podiplomskih predmetih Novi trendi v SI in Metode vzorčenja. Je mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Urednica in soavtorica univerzitetnega učbenika Higiena objektov in procesov. Raziskovalno delo: Raziskave na področju higiene objektov in procesov ter varnosti in kakovosti živil na različnih stopnjah živilske verige. Vodi laboratorij za higieno objektov in procesov. Bibliografija: SICRIS izpis obsega 392 enot, od tega 49 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov. Dodatne zadolžitve: Aktivna članica Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije ter Inštituta za sanitarno inženirstvo. Predsednica Certifikacijskega odbora TÜV SÜD Sava d.o.o.

Curriculum vitae: Born 1972 in Celje, 1991-1997 Bachelor study of sanitary engineering at University of Ljubljana. In 1997 she was employed at the Health Care Institute in Celje and in 1998 as an assistant at the University of Ljubljana’s College of Health Studies. At the Biotechnical Faculty, UL she was graduated in 2001 and a PhD in 2008 in the field of food. In 2002, she was appointed as an auditor of the ISO 9001 and 2003 leading auditor of the HACCP system at SIQ. She is an internal auditor of quality systems IFS and ISO 22000. From 2006 to 2008 she was a Head of the Sanitary Engineering Department. Pedagogical work: Assistant professor in the field of sanitary engineering, lecturer at the undergraduate sanitary engineering study program – subjects: Fundamentals of Hygiene and Professional Ethics, Hygiene of Premises and Processes, Technology and Food Safety, Good Practices in the Food Chain; postgraduate subjects: New trends in Sanitary Engineering and Sampling methods. She is a mentor and co-mentor at graduation, master and doctoral theses. Editor and co-author of university textbook “Hygiene of premises and processes”. Research work: Research in the field of hygiene of premises and processes and the food safety and quality in food supply chain. She is a Head of the Laboratory for the Hygiene of Premises and Processes. Bibliography: In total 392 units among which 49 original and rewiev scientific papers. Additional assignments: Active member of the Chamber of Sanitary Engineers of Slovenia and the Institute of Public and Environmental Health. Chairman of the Certification Committee TÜV SÜD Sava d.o.o.

/28/11/2021/

Bojan Butinar

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojen 1957 v Kopru, 1975-1981 študij kemije na UL, 1981 diploma, 1981-1992 razvojni oddelek tovarne IPLAS, 1988-1989 specializacija iz fizikalne kemije, 1992‑1998 zasebni raziskovalec, od 2004 do danes ZRS Koper, 2010-2012 interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti na UL. Pedagoško delo: 1981-1982, 1992-1994 poučevanje kemije, 2006-2016 docent na UP FVZ in nosilec dveh predmetov. Raziskovalno delo: 1981-1992 raziskovanje utrjevanja poliestrskih smol, raziskovanje sinteze nizkomolekularnih polielekrolitov, od 1992 raziskovanje v polju oljčnega olja in bučnega olja, postavitev akreditiranega laboratorija za preskušanje oljčnega olja, metrološki segment za veličino »množina snovi« (mol) v matrici oljčnega olja. Biblografija: COBISS izpis obsega 234 enot, od tega 22 izvirnih znanstvenih člankov, 2 pregledna znanstvena članka, 3 samostojni znanstveni sestavki ali poglavje v monografski publikaciji, prispevki v 1 znanstveni in 6-strokovnih monografijah, soavtorstvo pri patentu. Zadolžitve: odgovorni analitik v akreditiranem laboratoriju, nosilec ciljnih raziskovalnih projektov, sodelovanje v projektu »Oleum« H2020 in metrološkem »MetroFOOD«. Član sveta za oljkarstvo pri MKGP RS, predstavnik RS pri mednarodnem svetu za oljke (IOC), predstavnik RS pri Evropski komisiji za oljčno olje.

Curriculum vitæ: Born 1957 in Koper, 1975-1981 studies Chemistry at UL, 1981 Diploma, 1981-1992 Development Department of chemical factory IPLAS, 1988-1989 specialization in physical chemistry, 1992-1998 freelancer, from 2004 – up to now ZRS Koper, 2010-2012 interdisciplinary doctoral studies in bioscience on UL. Pedagogical work: 1981-1982 & 1992-1994 teaching chemistry, 2006-2016 assistant professor at UP FVZ and the holder and author of 2 courses. Research work: 1981-1992 research in the field of the hardening of polyester resins, research of the synthesis of low-molecular polyelectrolites, from 1992 research in the field of olive oil and pumpkin seed oil, the establishment of an accredited laboratory for the quality and purity assessment of olive oil, a metrological segment for the “amount of substance” unit (mol) in the olive oil matrix. Bibliography: The full COBISS display comprises 234 bibliographic records, of which 22 original scientific articles, 2 review articles, 3 independent scientific component parts or chapters in a monograph, contributions in 1 scientific and 6 professional monographs, co-authoring of one Patent. Additional: responsible analyst in accredited laboratory, holder of research projects, participation in H2020 Project “Oleum” and metrological “MetroFOOD”. Member of the Oliveculture council of the RS, representative in the International Olive Council (IOC), representative of the Republic of Slovenia in the European Commission for Olive Oil.

/28/11/2021/

Igor Pravst

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojen 1979 v Kranju, 1998–2003 študij kemije na Univerzi v Ljubljani, 2003–2008 – doktorski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Trenutno delo: Direktor in vodja raziskovalne skupine na Inštitutu za nutricionistiko. Raziskovalno delo: Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v raziskovanje na področju prehrane in javnega zdravja, sestave živil in njihovega vpliva na zdravje. Je vodja številnih raziskav, ki potekajo v okviru nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektov. Bibliografija: COBISS-izpis obsega preko 200 enot, od tega približno 90 izvirnih znanstvenih člankov (od katerih se jih 45 uvršča v prvo četrtino področnih revij v SSCI, SCIE), 5 poglavij v znanstvenih monografijah uveljavljenih mednarodnih založb, ter številni prispevki na konferencah ter strokovni članki. Pedagoško delo: profesor na področju prehrane, avtor univerzitetnega učbenika Hranila in mentor številnim študentom, med drugim pri petih zaključenih doktorskih delih na področju prehrane (UL BF). Dodatno: Je vodja državnega raziskovalnega programa »Prehrana in javno zdravje«, ki ga koordinira Inštitut za nutricionistiko. Je član Sveta za varno hrano (MKGP), Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (MKGP) in Medresorske delovne skupine za preoblikovanje živil (MZ), recenzent v številnih uglednih revijah s področja prehrane in član različnih strokovnih združenj v Sloveniji in tujini.

CV: Born in Kranj, Slovenija, 1979. 1998–2003 BSc chemistry (University of Ljubljana), 2003–2008 PhD chemistry (Faculty for chemistry and chemical technology, University of Ljubljana). Working activity: Currently director and head of research group at Nutrition Institute, Ljubljana, Slovenia. Research activities: His research work is focused into nutrition and public health, composition of foods and their health effects. He is leader of variety of studies, conducted within national and international research projects. Bibliography: His bibliography include over 200 units, of which approx. 90 scientific papers (45 published in SSCI/SCIE journals in the first quartile of the impact factor), 5 chapters in monographs published by intrenational scientific publishers, several contributions in international scientific conferences. Pedagogical work: Professor in nutrition, author of textbook ‚Nutrients‘, mentor of several students, including in 5 completed doctoral theses (PhD Nutrition). Additionally: Head of Sloveninan national research programme „Nutrition and Public Health“, coordinated by the Nutrition Institute, Ljubljana, Slovenia. He is also a member of National Board for Food Safety at Ministry of agriculture, forestry and food of Republic of Slovenia, and member of National food reformulation workgroup at Ministry of health of Republic of Slovenia. He is also appointed as guest editor and supporting as reviewer in several international scientific journals in area of food and nutrition, and member of various professional associations in Slovenia and abroad.

1 2
AllEscort