Aleksander Bohinc

Member of Organising Committee

Življenjepis: Rojen 1978 v Novem mestu. Srednja šola za gostinstvo in turizem Novem mestu (gostinski tehnik, 1998), Fakulteta Turistica v Portorožu (2015). WSET 2.stopnja London (2008), Zaključil 3. stopnjo Sommelier (2011). Poslovne aktivnosti:; vodja gostinstva v hotelu Toplice**** v Termah Čatež d.d. (2000-03); pomočnik direktorja Maestro catering d.o.o. (2003-04); pomočnik direktorja za gostinsko dejavnost Gost d.o.o. (2004-06); pomočnik direktorja za gostinsko dejavnost Lek storitve d.o.o. (2006-11); direktor Borbona catering d.o.o. (od 2011); Bibliografija: Strokovno odpiranje in postrežba penečega vina, članek v Delu – Ohranimo dobro v hrani. Pedagoške aktivnosti: Na SŠGT Maribor nosilec predmeta Vina v gastronomiji in predavatelj za program Sommelier I. Stopnje (2013-14). Na SŠGT Ljubljana predavatelj za področje gostinstva – strežba (2014-15). VIC Višnja gora predavatelj za področje gostinstva – strežba (2016-17). Soustanovitelj šole SOMMELIER MASTER (2015), ki prinaša sodobna znanja s področja vina, kulinarike, žganih pijač in ostalih strokovnih tematik. Soavtor delavnice Sladka vina v enogastronomiji (2012) in delavnice Starana vina v gastronomiji (2013). Priznanja: Večkratni nosilec zlatih medalj iz Gostinsko turističnih zborov Slovenije v kuhanju in postrežbi menija, kuhanju kave in razstavi omizij. Sedemkratni dobitnik zlate medalje iz Sommelierstva v poznavanju Slovenskih in tujih vin.

CV: Born 1978 in Novo mesto, Slovenia. High school for Hospitality and Tourism in Novo mesto (1998), Faculty of Tourism in Portorož (2015). WSET II. level London (2008), Sommelier III (2011). Business activities: head of hospitality in Hotel Toplice**** in Terme Čatež d.d. (2000-03); CEO assistant of Maestro catering d.o.o. (2003-04); assistant of director for hospitality at Gost d.o.o. (2004-06); assistant of director for hospitality at Lek storitve d.o.o. (2006-11); CEO at Borbona catering d.o.o. (from 2011 on); Bibliography: Author of the article: Professional opening and serving of sparling winearticle in newspaper Delo: Let’s keep good in food. Pedagogical activities: Professor at High school for Hospitality and Tourism in Maribor (2013-14) at the subject Wines in gastronomy and lecturer at Sommelier I. course. Lecturer for hospitality and serving at High school for Gastronomy and Tourism in Ljubljana (2014-16). Cofounder of SOMMELIER MASTER school in 2015, which combines new approaches and modern knowlege about wine, culinary, spirits and other professionl themes (from 2015 on). Co-author of masterclass: Sweet wines in enogastronomy (2012), co-author of masterclass: Aged wines in gastronomy (2013). Additionally: Multiple gold medals holder at Slovenian Hospitality and Tourism Conventions in cooking, serving menus, preparing coffee in decorating tables. Seven times gold medallist in sommelier competition in knowledge Slovenian and foreign wines.

/28/11/2021/

Irena Vovk

Member of Scientific and Organising Committees

Življenjepis: Rojena 1965. Diplomirala (1989), magistrirala (1993) in doktorirala (1998) je iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. Zaposlena na FKKT (1990-1993), Kemijskem inštitutu (od 1994, 2008-2020 vodja Odseka za prehrambeno kemijo) in EN-FIST centru odličnosti (2010-2013, vodja RRP7). Raziskovalno delo: Razvoj metod na osnovi kromatografskih in sklopljenih tehnik za določanje, izolacijo in identifikacijo biološko aktivnih naravnih spojin. Aktivna je kot vodja raziskovalnega programa, nacionalnih, bilateralnih in evropskih (delovnih sklopov) raziskovalnih projektov. Bila je v 29 znanstvenih in 8 organizacijskih odborih mednarodnih simpozijev, trikrat kot predsednica (isss2020.si, hptlc2020.si, isss2015.si). Je članica uredniških odborov več znanstvenih revij. Bila je mentorica oz. somentorica 7 doktorandov, 9 diplomantov in magistranta. Bibliografija: 494 bibliografskih enot v bazi COBISS, 105 izvirnih znanstvenih člankov, 8 poglavij v znanstvenih monografijah, več kot 40 predavanj (34 vabljenih) na mednarodnih znanstvenih simpozijih in 4 patenti. Nagrade: “Medal and award for achievements in the field of chromatography and related separation techniques“; “Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju”; “Grand Prize Winner na mednarodnem tekmovanju iGEM 2010” (MIT, ZDA) s skupino “Slovenian team”. Dodatne zadolžitve: Je predsednica Sekcije za živilsko kemijo Slovenskega kemijskega društva (SKD) in predstavnica SKD v: Food Chemistry Division of European Association for Chemical and Molecular Sciences, European Society for Separation Sciences in Central European Group for Separation Sciences.

CV: Born in 1965; B.Sc. (1989), M.Sc. (1993), PhD. (1998) in Chemistry at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT), University of Ljubljana. She was employed at FCCT (1990-1993), National Institute of Chemistry (since 1994, 2008-2020 head of the Department of Food Chemistry) and EN-FIST Centre of Excellence (2010-2013, RRP7 head). Research interests: Development of new methods based on chromatographic and hyphenated techniques for determination, isolation and identification of bioactive natural compounds. She is active as principal investigator of research programme, national, bilateral and European (WP leader) research projects. She participated in 29 scientific and 8 organising committees of international symposia, 3 times as chair (isss2020.si, hptlc2020.si, isss2015.si). She is a member of editorial boards of several scientific journals. She was a mentor/co-mentor of 7 PhD, 1 MSc and 9 BSc students. Bibliography: 494 bibliographic units in data base COBISS, 105 scientific articles, 8 scientific chapters in monographs, more than 40 lectures (34 invited) at international scientific symposia and 4 patents. Awards: “Medal and award for achievements in the field of chromatography and related separation techniques”; “Prometej of science for the excellence in communication”, “Grand Prize Winner” with Slovenian team at iGEM 2010 competition (MIT, USA). Additionally: She is the president of the Food Chemistry Section of the Slovenian Chemical Society (SCS) and the representative of the SCS in the: Food Chemistry Division of European Association for Chemical and Molecular Sciences, European Society for Separation Sciences and Central European Group for Separation Sciences.

/27/11/2021/

Peter Raspor

Member of Scientific, Organising, Advisory and Honorary Committees

Življenjepis: Rojen v Dolgi poljani, 1954. Maribor: Pekovska šola (1971), živilska tehnična šola (1975). Ljubljana: Živilska tehnologija, BF Univerza v Ljubljani. Diploma iz živilske tehnologije (1983) Zagreb: Doktorat iz področja biotehnologije (1987) London: Institute Labatt 1989 podoktorska specializacija. Docent za področje biotehnologije in industrijske mikrobiologije (1989), profesor: izredni (1992), redni (1996), zaslužni (2021). Ustanovitev katedre za biotehnologijo (1992) Dela: Mlinotest Ajdovščina (1969-86), Labatt (1987-89), Univerza v Ljubljani (1989-2013). Univerza na Primorskem (2014-16). Pedagoško delo: Postavil je podiplomski študij biotehnologije na UL (1994); dodiplomski študij biotehnologije na BF (2004). Mentoriral je 55 disertacij, 18 magisterijev, 145 diplom, med njimi ducat nagrajencev. Raziskovalno delo: Vodil je več deset projektov na: živilstvu, industrijski mikrobiologiji in biotehnologiji ter varnosti živil. Bibliografija: SICRIS obsega 1866 enot, 221 znanstvenih člankov, preko 100 vabljenih predavanj. Priznanja: Prejel tri častne doktorate in tri najvišje državne nagrade. Drugo: Sodeloval pri postavitvi LUI inkubator na UL, pomagal pri nastanku 5 biotehnoloških podjetij. Vključen v sisteme kakovosti ISO in v mednarodne presoje kakovosti v visokem šolstvu. Snoval in vodil je sprejetje dveh deklaracij: o mikrobiologiji 2004, in deklaracijo o hrani, prehrani in tehnologiji 2008. Postavil je tri kongresne mreže, ki so začele svojo pot v Ljubljani, CEFood 2002 , FEMS 2004 in EFFoST 2008.

CV: Born in Dolga Poljana, Slovenia,1954. Maribor: Bakery school (1971), food technical school (1975). Ljubljana: Food Technology, BF,UL Graduate diploma in food technology (1983), Zagreb: Doctorate in Biotechnology (1987) Faculty of Food Technology and Biotechnology, Postdoctoral specialization London Labatt Institute (1989). Assistant Professor in Biotechnology and Industrial Microbiology(1989), professor: associate (1992), full (1996), emeritus (2021). Establishment of the Department of Biotechnology (1992). Working activity: Mlinotest Ajdovščina (1969-86), Labatt (1987-89), University of Ljubljana (1989-2013). University of Primorska (2014-2016). Pedagogical work: He established post-graduate biotechnology study at UL (1994); undergraduate biotechnology study at BF (2004). He mentored 55 dissertations, 18 master’s degrees, 145 diplomas, among them a dozen of prize winners. Research work: He has led dozens of projects. food, industrial microbiology and biotechnology, and food safety. Bibliography: SICRIS lists 1866 bibliographic units, 221 scientific articles, over 100 invited lectures. Awards: Three honorary doctorates and three top state awards for his work. Additionaly: He helped set up the LUI incubator at UL, 5 biotech companies. He was involved with ISO and international audits in higher education. He led the adoption of two declarations: on microbiology in 2004, and a declaration on food, nutrition and technology in 2008. He set up three congressional networks that began their journey in Ljubljana, CEFood 2002, FEMS 2004 and EFFoST 2008.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort