Zlatan Sarić

Member of Honorary Committee

Životopis: Rođen u Sarajevu, 1960. Sarajevo: Osnovna šola (1975), I Gimnazija (1979). Sarajevo: Prerada i kontrola poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu (1986) Sarajevo: Tehnologija proizvoda animalnog porijekla, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu (1992) Sarajevo: Doktorat iz područja prehrambenih tehnologija (2002). Švajcarska, Zürich, ETH: Specijalizacija (1997, 2000), profesor: vanredni (2009), redovni (2015). Radna aktivnost: Šef Katedre za Mljekarstvo (2003-2021), Šef Odsjeka za prehrambene tehnologije (2007-2011), Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerzitet u Sarajevu (2014-2018) Pedagoški rad: Mentor preko 150 diplomskih, B.Sc., M.Sc., magistarskih radova i doktorskih disertacija, autor preko 20 različitih nastavnih materijala. Naučna aktivnost: Učešće na oko 70 naučnih skupova. Voditelj 10 naučnih projekata i učešće na 18 naučno-stručnih projekata. Bibliografija: 13 objavljenih knjiga i poglavlja. 80 objavljenih naučnih i stručnih radova. 100 recenzija knjiga, radova i poglavlja. Drugo: Član Organizacionih i naučnih odbora međunarodnih simpozijuma i kongresa. Predsjednik Organizacionog odbora CEFood 2021.

CV: Born in Sarajevo, 1960. Sarajevo: Elementary school (1975), I Gymnasium (1979). Sarajevo: Processing and Control of Agricultural and Food Products, Faculty of Agriculture, University of Sarajevo (1986) Sarajevo: Technology of Animal Origin Food Products, Faculty of Agriculture, University of Sarajevo (1992) Sarajevo: Doctorate in Food Technology (2002) Switzerland, Zürich, ETH : Specialization (1997, 2000), professor: associate (2009), full (2015) Working activity: Head of the Department of Dairy Science (2003-2021), Head of the Department of Food Technologies (2007-2011), Dean of the Faculty of Agriculture and Food, University of Sarajevo (2014-2018) Pedagogical work: Mentor over 150 graduates, B.Sc., M.Sc., master’s theses and doctoral dissertations, author of over 20 different teaching materials. Research work: Participation in about 70 scientific gatherings. Leader of 10 scientific projects and participation in 18 scientific-professional projects. Bibliography: 13 published books and chapters. 80 published scientific and professional papers. 100 reviews of books, papers and chapters. Additionaly: Member of the Organizational and Scientific Committees of international symposia and congresses. President of the Organizing Committee of CEFood 2021.

AllEscort