Виктор Недовић – Viktor Nedović

Member of Honorary Committee

Биографија: Рођен је 1964. у Крушевцу, Србија. Дипломирао је 1989. на Пољопривредном факултету, магистрирао 1996. на Технолошко-металуршком, и докторирао 2002. на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Усавршавање: Институт Мерис, Брисел 1998/1999; Федерални институт за истраживања у пољопривреди у Брауншвајгу, 2004. Радна активност: Редовни је професор Универзитета у Београду. Руководилац је аналитичке лабораторије и погона мини пиваре на Пољопривредном факултету. Директор је пројекта Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предутеништва у Републици Србији. Научна активност: Биоинкапсулација, ферментациони процеси (пивo), пројектовање биореактора. Библиографија: више од 400 радова, од чега преко 100 радова у часописима са SCI листе и више од 30 поглавља у књигама. Приредио је четири књиге за познате светске издаваче научне литературе (Kluwer and Springer). Педагошки рад: Ментор је преко 40 дипломских радова, више од 20 мастер радова и 5 докторских дисертација. Друго: Члан је Академије инжењерских наука Србије (АИНС). Координатор је и/или учесник на више од 50 истраживачких пројеката. Председник је Удружења прехрамбених технолога Србије. Председник је CEFood 2012 конгреса. Председавајући је EFFoST Task Tима за CEFood конгресе. Организатор је националног студентског такмичења Екотрофелија Србија. Ко-кординатор је приоритетне области Друштво знања Дунавске стратегије.

Biography: Born in Kruševac, Serbia, 1964. Graduated in 1989 at the Faculty of Agriculture, received M.Sc. in 1996, from the Faculty of Technology and Metallurgy, and Ph.D. in 2002, from the Faculty of Agriculture, University of Belgrade. Fellowships: Institute Meurice, Brussels 1998/1999; FAL, Braunschweig 2004.Working activity: Full professor of University of Belgrade; Head of the analytical laboratory and brewing plant pilot at the Faculty of Agriculture; Director of Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship (SAIGE) project. Research work: Bioencapsulation, fermentation processes (beer), bioreactor design. Bibliography: Over 400 articles, more than 100 papers in SCI journals and more than 30 book chapters. He edited four books for the renowned scientific publishers (Kluwer and Springer). Pedagogical work: Mentor over 40 diploma works, more than 20 master thesis and 5 doctoral theses. Additionally: Member of the Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS); Coordinator or participant in more than 50 research projects; President of the Serbian Association of Food Technologists (SAFT); President of CEFood 2012 Congress; Chairperson of EFFoST Task Team CEFood congresses; Organizer of national student’s competition in the creation of eco-innovative food products, EcoTrophelia Serbia; Co-coordinator of Priority Area Knowledge Society of the EUSDR.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort