Urška Vrhovšek

Urška Vrhovšek

Življenjepis: Diplomirala Na Univerzi v Ljubljani (1992), doktorirala (1997) na Univerzi na Dunaju. Od leta 2005 je zaposlena na Edmund Mach Foundation, San Michele all’Adige, Italy. Raziskovalno delo: Trenutno vodi skupino za matabolomiko. Njeni znanstveni področji sta predvsem kemija živil in prehrana ljudi. Posebej jo zanima študij sestave hrane, predvsem jagodičja, jabolk, grozdja in vina. Drugi del njene raziskovalne dejavnosti je namenjen preučevanju mehanističnih pristopov absorpcije polifenolov Njeno trenutno primarno znanstveno zanimanje je metabolomika. Bibliografija: 195 bibliografskih enot v bazi SCOPUS, 6916 citatov in h indeks 47. Nagrade: Ambasador slovenske znanosti (2014), je častna članica Univerze v Novi Gorici. Dodatne zadolžitve: Članica upravnega odbora Univerze v Novi Gorici. Bila je članica strokovnega telesa ARRS za ocenjevanje slovenskih nacionalnih projektov (2013-2018). Bila je mentor enajstim post doktorskim študentom, enajstim doktorskom študentom, somentor trem magisterskim študentom in mentor desetim študentom na dodiplomskem študiju. Je članica učiteljskega zbora doktorske šole Univerze v Vidmu (2013-do sedaj).

Urška Vrhovšek

CV: B.Sc. at the University of Ljubljana (1992), PhD. (1997) University of Vienna. She is employed since 2005 at Edmund Mach foundation, San Michele all Adige, Italy. Research interests: She currently leads the metabolomic unit at Edmund Mach Foundation which is a core technology necessary to perform competitive studies in the fields of functional genomics and nutrigenomics. Her scientific fields of work are food chemistry and human nutrition. She is specially interested in study of food composition especially berries, apples, grape and wine. The second part of her research activity is devoted to the studies of the mechanistic approaches of polyphenols absorption. Her current primary scientific interest is metabolomics. Bibliography: 195 bibliographic units in data base SCOPUS, 6916 citations, h index 47. Awards: Ambassador of Slovenian Science (2014), honorary member of University of Nova Gorica, Slovenia (2016). Additionally: Member of the Management Board of University of Nova Gorica. Member of the expert body of Slovenian Research Agency for the evaluation of Slovenian national projects (2013-2018). Supervisor of eleven post docs, eleven PhD students, co supervisor of three master degree students and ten Bachelor’s degree students. She is a Member of Doctoral School Committee, University of Udine (2013-till now).

AllEscort