Peter Šimko

Member of Honorary Committee

CV: Narodil sa v roku 1957 v Handlovej. Štúdium na vysokej škole ukončil v roku 1982 na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej technickej školy v Bratislave, kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1990 a doktorskú dizertačnú prácu v roku 2002 na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave vo vednej oblasti “Chémia a technológia požívatín”. Pracovné aktivity: Striedavo riaditeľ a námestník riaditeľa pre vedu a výskum vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave v období 1996-2013. Ďalej pôsobil ako profesor na Fakulte chemickej Vysokého učení technického v Brne, Česká republika počas 2002-2015 a ako profesor pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave od 2013 doposiaľ. Výskumné aktivity: Faktory ovplyvňujúce elimináciu karcinogénnych látok v potravinách (polycyklické aromatické uhľovodíky, akrylamid, polychlórované bifenily, aflatoxín M1), transportné procesy prebiehajúce na rozhraní obal/potravina, eliminácia cholesterolu z potravín. Bibliografia: Publikoval približne 180 vedeckých a odborných článkov, na vedeckých a odborných konferenciách predniesol 111 prednášok. Založil prvý slovenský “karentovaný” vedecký “Journal of Food and Nutrition Research” a bol prvým predsedom jeho redakčnej rady v rokoch 1996-2012. Pedagogické aktivity: Viedol 55 bakalárskych, 42 diplomových and 8 doktorandských dizertačných prác. Ďalšie vybrané aktivity: Člen poradného zboru Spojenej expertnej komisie pre aditívne látky a kontaminanty v potravinách FAO/WHO v období 2009-2012.

CV: Born in Handlová, 1957. Graduated in 1982, Ph.D. in 1990, from the Faculty of Chemical and Food Technology of Slovak University of Technology in Bratislava, DSc in 2002 at Slovak University of Technology in Bratislava in the field „Food Science and Technology“. Working activity: Director or vice-director for science and research at Food Research Institute in Bratislava during 1996-2013. Full time professor at Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, Czech Republic during 2002-2015, full time professor at Faculty of Chemical and Food Technology of Slovak University of Technology in Bratislava from 2013. Research activities: Factors affecting carcinogenic compounds (polycyclic aromatic hydrocarbons, acrylamide, polychlorinated biphenyls, aflatoxin M1) mitigation in foods, transport processes on the interface plastic package/food, cholesterol removal processes from food matrix. Bibliography: He published approx. 180 scientific and professional papers and presented his work at numbers of scientific and professional conferences (111). He has founded scientific journal “Journal of Food and Nutrition Research” and worked as the editor in chief of this journal during 1996-2012. Pedagogical work: Mentor of 55 bachelors, 42 scientific master and 8 doctoral theses. Additionally: Member of Advisory Board of FAO/WHO Join Expert Committee for Food Additives and Contaminants (JECFA) 2009-2012.

AllEscort