Peter Raspor

Member of Scientific, Organising, Advisory and Honorary Committees

Življenjepis: Rojen v Dolgi poljani, 1954. Maribor: Pekovska šola (1971), živilska tehnična šola (1975). Ljubljana: Živilska tehnologija, BF Univerza v Ljubljani. Diploma iz živilske tehnologije (1983) Zagreb: Doktorat iz področja biotehnologije (1987) London: Institute Labatt 1989 podoktorska specializacija. Docent za področje biotehnologije in industrijske mikrobiologije (1989), profesor: izredni (1992), redni (1996), zaslužni (2021). Ustanovitev katedre za biotehnologijo (1992) Dela: Mlinotest Ajdovščina (1969-86), Labatt (1987-89), Univerza v Ljubljani (1989-2013). Univerza na Primorskem (2014-16). Pedagoško delo: Postavil je podiplomski študij biotehnologije na UL (1994); dodiplomski študij biotehnologije na BF (2004). Mentoriral je 55 disertacij, 18 magisterijev, 145 diplom, med njimi ducat nagrajencev. Raziskovalno delo: Vodil je več deset projektov na: živilstvu, industrijski mikrobiologiji in biotehnologiji ter varnosti živil. Bibliografija: SICRIS obsega 1866 enot, 221 znanstvenih člankov, preko 100 vabljenih predavanj. Priznanja: Prejel tri častne doktorate in tri najvišje državne nagrade. Drugo: Sodeloval pri postavitvi LUI inkubator na UL, pomagal pri nastanku 5 biotehnoloških podjetij. Vključen v sisteme kakovosti ISO in v mednarodne presoje kakovosti v visokem šolstvu. Snoval in vodil je sprejetje dveh deklaracij: o mikrobiologiji 2004, in deklaracijo o hrani, prehrani in tehnologiji 2008. Postavil je tri kongresne mreže, ki so začele svojo pot v Ljubljani, CEFood 2002 , FEMS 2004 in EFFoST 2008.

CV: Born in Dolga Poljana, Slovenia,1954. Maribor: Bakery school (1971), food technical school (1975). Ljubljana: Food Technology, BF,UL Graduate diploma in food technology (1983), Zagreb: Doctorate in Biotechnology (1987) Faculty of Food Technology and Biotechnology, Postdoctoral specialization London Labatt Institute (1989). Assistant Professor in Biotechnology and Industrial Microbiology(1989), professor: associate (1992), full (1996), emeritus (2021). Establishment of the Department of Biotechnology (1992). Working activity: Mlinotest Ajdovščina (1969-86), Labatt (1987-89), University of Ljubljana (1989-2013). University of Primorska (2014-2016). Pedagogical work: He established post-graduate biotechnology study at UL (1994); undergraduate biotechnology study at BF (2004). He mentored 55 dissertations, 18 master’s degrees, 145 diplomas, among them a dozen of prize winners. Research work: He has led dozens of projects. food, industrial microbiology and biotechnology, and food safety. Bibliography: SICRIS lists 1866 bibliographic units, 221 scientific articles, over 100 invited lectures. Awards: Three honorary doctorates and three top state awards for his work. Additionaly: He helped set up the LUI incubator at UL, 5 biotech companies. He was involved with ISO and international audits in higher education. He led the adoption of two declarations: on microbiology in 2004, and a declaration on food, nutrition and technology in 2008. He set up three congressional networks that began their journey in Ljubljana, CEFood 2002, FEMS 2004 and EFFoST 2008.

AllEscort