Nataša Poklar Ulrih

NOVEL APPROACHES IN ENHANCING BIOAVAILABILITY OF BIOACTIVE SUBSTANCES

Nataša Poklar Ulrih

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Jamnikarejva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia
natasa.poklar@bf.uni-lj.si

The market for natural products has experienced tremendous growth in recent years. Bioactive compounds found in natural products have remarkable properties, such as beneficial nutritional, medicinal and structural properties, as well as antimicrobial and antioxidant activities. Bioactive compounds are often poorly soluble and stable and have low bioavailability. Low stability, especially during storage, leads to loss of the active component, formation of metabolites with no activity, and in extreme cases, formation of toxic metabolites. In this review, we will present some new approaches to increase the stability of bioactive compounds such as pantothenic acid and folic acid and protect them from adverse environmental conditions using lipids and/or polymeric matrices. In addition, we will discuss low bioavailability in terms of low solubility and stability of bioactive compounds in the case of anthocyanins. Anthocyanins are plant pigments that occur with different chemical structures, are widely distributed in fruits and many vegetables, and are thought to have beneficial effects on human health. The bioavailability of anthocyanins is the key factor influencing their health benefits. Current approaches to increase the bioavailability of poorly soluble bioactive components such as anthocyanins, especially for fortification of beverages and similar liquid foods, are discussed.


Nataša Poklar Ulrih

Življenjepis: Rojena 1965. Diplomirala (1989), magistrirala (1992) in doktorirala (1994) iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) UL. Zaposlena na FKKT (1989-2000), Biotehniški fakulteti kot redna profesorica za področje biokemija. Na BF predava na 1., 2. in 3. stopnji študija živilstvo in prehrana ter biotehnologije predmete Biokemija 1 in 2, Fizikalno-kemijske metode v živilstvu, Strukturne lastnosti živil, Prehranska biokemija. Raziskovalno delo: Interakcije med biološkimi molekulami in interakcije polifenolnih spojin. Metode stabilizacije in razvoj dostavljalnih sistemov za bioaktivne molekule.  Aktivna je kot vodja raziskovalnega programa, nacionalnih, bilateralnih in evropskih (delovnih sklopov) raziskovalnih projektov. Je članica uredniških odborov več znanstvenih revij. Bila je mentorica oz. somentorica 13 doktorandov in več kot 20 magistratom. Bibliografija: 670 bibliografskih enot v bazi COBISS, 182 izvirnih znanstvenih člankov, 7 poglavij v znanstvenih monografijah, več kot 40 predavanj (34 vabljenih) na mednarodnih znanstvenih simpozijih in 3 patenti, h-index 29. Nagrade: Fulbrightova štipendijsa (2006-2007), Zlata plaketa UL (2016), Priznanje BF (2011, 2014). Dodatne zadolžitve: Dekanja Biotehniške fakultete (2020-), predstojnica Katedre za biokemijo in kemijo živil (2009-).

 Nataša Poklar Ulrih

CV: Born in 1965. She holds a bachelor’s (1989), a master’s degree (1992) and a doctorate (1994) in chemistry from the Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FKKT), UL. Employed at FKKT (1989-2000), Biotechnical Faculty as a full professor of biochemistry (from 2000, 2014-2018. At BF she teaches at the 1st, 2nd and 3rd level of the study of food science and nutrition and biotechnology subjects Biochemistry 1 and 2, Physical-chemical methods in food science, Structural properties of food, Nutritional biochemistry. Research work: Interactions between biological molecules and interactions of polyphenolic compounds. Stabilization methods and development of delivery systems for bioactive molecules. She is active as a leader of research programs, national, bilateral and European (work packages) research projects. She is a member of the editorial boards of several scientific journals. She was a mentor or co-mentor of 13 doctoral students and more than 20 master’s students. Bibliography: 670 bibliographic units in the COBISS database, 182 original scientific articles, 7 chapters in scientific monographs, more than 40 lectures (34 invited) at international scientific symposia and 3 patents, h-index 29. Awards: Fulbright Scholarship (2006-2007), UL Golden Plaque (2016), BF Award (2011, 2014). Additional responsibilities: Dean of Biotechnical Faculty (2020-), Head of the Chair of Biochemistry and Food Chemistry (2009-).

AllEscort