Mojca Jevšnik

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojena 1972 v Celju, 1991–97 – študij na Visoki šoli za zdravstvo, Oddelek za sanitarno inženirstvo UL. Leta 1997 se je zaposlila na Zavodu za zdravstveno varstvo v Celju in v letu 1998 kot asistentka na Visoki šoli za zdravstvo UL, sedaj Zdravstveni fakulteti (ZF). Na Biotehniški fakulteti UL je 2001 zaključila magisterij, 2008 pa doktorat s področja živilstva. V letu 2002 je bila imenovana kot presojevalka standarda ISO 9001 in 2003 vodilne presojevalke sistema HACCP pri SIQ. Je notranja presojevalka sistemov kakovosti IFS in ISO 22000. V obdobju od 2006-08 je bila predstojnica Oddelka za sanitarno inženirstvo, sedaj je članica senata ZF. Pedagoško delo: Docentka za področje sanitarno inženirstvo (SI), predavateljica in nosilka predmetov na dodiplomskem študijskem programu SI: Osnove higiene in etika, Higiena objektov in procesov, sonosilka predmetov Komunalna higiena, Tehnologija in varnost živil, Dobre prakse v živilski verigi; sonosilka pri podiplomskih predmetih Novi trendi v SI in Metode vzorčenja. Je mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Urednica in soavtorica univerzitetnega učbenika Higiena objektov in procesov. Raziskovalno delo: Raziskave na področju higiene objektov in procesov ter varnosti in kakovosti živil na različnih stopnjah živilske verige. Vodi laboratorij za higieno objektov in procesov. Bibliografija: SICRIS izpis obsega 392 enot, od tega 49 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov. Dodatne zadolžitve: Aktivna članica Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije ter Inštituta za sanitarno inženirstvo. Predsednica Certifikacijskega odbora TÜV SÜD Sava d.o.o.

Curriculum vitae: Born 1972 in Celje, 1991-1997 Bachelor study of sanitary engineering at University of Ljubljana. In 1997 she was employed at the Health Care Institute in Celje and in 1998 as an assistant at the University of Ljubljana’s College of Health Studies. At the Biotechnical Faculty, UL she was graduated in 2001 and a PhD in 2008 in the field of food. In 2002, she was appointed as an auditor of the ISO 9001 and 2003 leading auditor of the HACCP system at SIQ. She is an internal auditor of quality systems IFS and ISO 22000. From 2006 to 2008 she was a Head of the Sanitary Engineering Department. Pedagogical work: Assistant professor in the field of sanitary engineering, lecturer at the undergraduate sanitary engineering study program – subjects: Fundamentals of Hygiene and Professional Ethics, Hygiene of Premises and Processes, Technology and Food Safety, Good Practices in the Food Chain; postgraduate subjects: New trends in Sanitary Engineering and Sampling methods. She is a mentor and co-mentor at graduation, master and doctoral theses. Editor and co-author of university textbook “Hygiene of premises and processes”. Research work: Research in the field of hygiene of premises and processes and the food safety and quality in food supply chain. She is a Head of the Laboratory for the Hygiene of Premises and Processes. Bibliography: In total 392 units among which 49 original and rewiev scientific papers. Additional assignments: Active member of the Chamber of Sanitary Engineers of Slovenia and the Institute of Public and Environmental Health. Chairman of the Certification Committee TÜV SÜD Sava d.o.o.