Martin Polovka

Member of Advisory Committee

CV: Narodený v r 1977 v Poprade, Slovensko. V r. 2001 ukončil štúdium v odbore fyzikálna chémia a chemická fyzika (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave), v r. 2005 získal hodnosť PhD. Pracovné aktivity 2004 – 2006 výskumný pracovník, FCHPTSTU v Bratislave, 2006 – 2021 – Výskumný ústav potravinársky, od r. 2008 samostatný vedecký pracovník, od 2013 vedúci Odboru chémie a analýzy potravín, od 2018 riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho. Od júla 2020 zástupca generálnej riaditeľky NPPC pre výskum, od júna 2021 generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. 2004 – 2016 – pedagogické pôsobenie na FCHPT STU. Výskum: 2001 – 2006 – výskum stability a kvality potravín a lignocelulózových materiálov, 2006 – 2021 – aplikácie spektroskopických metód vo výskume stability a kvality potravín, inovácie v potravinách, zužitkovanie odpadov, štatistické metódy. Koordinátor a riešiteľ viac než 20 zahraničných a domácich vedeckovýskumných projektov v uvedených oblastiach. Bibliografia: Viac než 50 vedeckých publikácií a viac než 80 príspevkov na konferenciách, viac než 780 citačných ohlasov vo vedeckých databázach (h-index = 17). Ďalšie aktivity: Podpredseda redakčnej rady časopisu Journal of Food and Nutrition research (od r. 2013), člen Rady pre technické vedy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (2018).

CV: 1977 born in Poprad, Slovakia. 2001, graduated in Physical Chemistry and Chemical Physics (Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava). 2005, PhD., Physical Chemistry. Working activities: 2004 – 2006 researcher, Slovak University of Technology in Bratislava, 2006 – 2021 – Food Research Institute, since 2008 senior research fellow, since 2013 head of the Department of Chemistry and Food Analysis, since 2018 director of the Food Research Institute. Since July 2020, Deputy Director General for Research, since June, 2021, Director General of the National Agricultural and Food Center. 2004 – 2016 – teaching assistant at the Faculty of Chemical and Food Technology, SUT in Bratislava. Research: 2001 – 2006 – stability and quality of food and lignocellulosic materials, 2006 – 2021 – applications of spectroscopic methods in food stability and quality research, food innovations, food waste recovery, statistical methods. Coordinator and participant of more than 20 foreign and domestic scientific research projects in the above areas. Bibliography: More than 50 research papers and more than 80 conference contributions, more than 780 citation records (h-index = 17). Additionally: Supervisor in PhD. Programmes (3 successfully finished PhDs), vice-chairman of the Editorial board of the Journal of Food and Nutrition research (since 2013), member of the Council for Technical Sciences of the Slovak Agency for Research and Development (2018).

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort