Małgorzata Wronkowska

Member of Advisory Committee

 CV: pracownik naukowy Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Główny obszar badań obejmuje analizę produktów uzyskanych przy użyciu znanych lub nowych technologii modyfikujących cechy jakościowe gotowego produktu, ale również prowokujących tworzenie nowych substancji o pozytywnym oddziaływaniu na organizm człowieka, jakim są na przykład związki biologicznie aktywne o właściwościach przeciwutleniających. Ponadto w zakresie zainteresowań naukowych znajdują się badania dotyczące właściwości reologicznych i technologicznych różnego rodzaju produktów wypiekowych. Praca pedagogiczna: Opiekun dwóch prac magisterskich i jednej pracy doktorskiej. Praca naukowa: Kierownik czterech projektów naukowych, krajowych i europejskich, oraz uczestniczyła w licznych projektach związanych z różnymi rodzajami frakcji skrobiowych i analizą ich aktywności biologicznej, jak również dotyczącymi właściwości technologicznych i żywieniowych produktów wypiekowych. Bibliografia: około 40 opublikowanych prac naukowych oraz cztery patenty krajowe; około 70 recenzji różnego rodzaju publikacji naukowych.

CV: a scientist at the Department of Chemistry and Biodynamics of Food at the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn. The main areas of research include the rheological and technological properties of various types of dough and bread as well as buckwheat and oat flour as ingredients of gluten-free bread or fermented products. Also, she is interested in the analysis of products obtained using known or new technologies which could modify not only the qualitative characteristics of the finished product but also provoke the creation of new substances with positive effects on the human body, such as biologically active compounds with antioxidant properties. Pedagogical work: Mentor two of master’s theses and one doctoral dissertation. Research work: Leader of fourth scientific projects, national and European, and participation in numerous projects related to various types of starch fractions and analysis of their biological activity as well as on the technological and nutritional properties of the bakery or fermented products. Bibliography: about 40 published scientific and professional papers, and fourth national patents; about 70 reviews of papers and chapters.