Костадин Фикиин – Kostadin Fikiin

Member of Honorary Committee

Биография: Роден в Пловдив, България; Дипломиран по хладилна техника и технологии в Техническия университет (ТУ) – София; работил в ИФТТ при Българската академия на науките. Работна активност: Ръководител на научно-изследователска група по хладилна техника в ТУ-София; изследва топлообменните процеси, качеството на продуктите и енергоспестяващи технологии в хладилната верига за храни; разработва иновативно оборудване и логистика за устойчив изкуствен студ. Педагогическа дейност: Ръководител на Лаборатория „Охлаждане и замразяване“, н.с. I ст. и р-л на дипломанти в Катедра „Топлинна и хладилна техника“ при ТУ-София. Изследователска работа: Участник, ръководител на екип или координатор на над 10 значими научно-изследователски проекта на ЕС, Програмата за развитие на ООН и български институции; член на Изпълнителния комитет на Международния хладилен институт (МХИ), Европейските технологични и иновационни платформи „Храни за живот“ (2006-2013) и „Възобновяемо охлаждане и затопляне“, EFFoST и BULSHRAE; основен организатор и член на комитетите на множество конференции на МХИ, CEFood, EFFoST, ICEF и ЕС. Библиография: Над 120 публикации, вкл. 20 глави от книги и брошури, както и поредица доклади на научни конференции по света. Допълнително: Академик на Международната хладилна академия; председател на работна хрупа „Хладилна обработка на храни“ при Европейската организация за хигиенен инженеринг и дизайн; вице-президент на Комисия D1 „Хладилно съхранение“ на МХИ (2004-2011); член на Редакционните съвети на Journal of Food Engineering и Journal of Food Processing and Preservation; редактор на Journal of Food Processing and Preservation (2008-2016); гост-редактор на Trends in Food Science and Technology и LWT; Национален UNDP консултант; ръководител на Национална мрежа Flair-Flow; EUROFREEZE координатор; Национално контактно лице по EU FP6/FP7; сътрудник на Международна агенция по енергетика; член на академичния борд на CoolingEU, носител на награда на ASABE за най-добра публикация (2002) и т.н.

CV: Born in Plovdiv, Bulgaria; graduated in Refrigeration Science & Technology from the Technical University of Sofia (TU Sofia); previous employment in the Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences. Working activity: Leader of Refrigeration R&D Division at TU Sofia; investigates heat transfer processes, product quality and energy saving technologies throughout the food cold chain; develops innovative equipment and logistics for sustainable food refrigeration. Pedagogical work: Head of Lab for Chilling and Freezing, a/professor and supervisor of BSc & MSc graduates at the Department of Heating and Refrigeration Engineering, TU Sofia. Research work: Member, team leader or coordinator of over 10 important R&D projects of EU, UNDP or national authorities; кey organiser and committees’ member of a multitude of IIR, CEFood, EFFoST, ICEF and EU conferences around the globe; member of the Executive Committee of International Institute of Refrigeration (IIR), European Technology and Innovation Platforms ‘Food for Life’ (2006-2013) and ‘Renewable Heating and Cooling’, EFFoST and BULSHRAE. Bibliography: Over 120 publications, including 20 book chapters and brochures, many conference papers and presentations worldwide. Additionally: Academician of the International Academy of Refrigeration; Chairman of EHEDG Working Group ‘Food Refrigeration Equipment’; Vice-President of IIR Commission D1 ‘Refrigerated Storage’ (2004-2011); Editorial Board Member of Journal of Food Engineering and Journal of Food Processing and Preservation; Associate Editor of Journal of Food Processing and Preservation (2008-2016); Guest Editor of Trends in Food Science and Technology and LWT; National UNDP Consultant; Flair-Flow National Stakeholders’ Network Leader; EUROFREEZE Coordinator; EU FP6/FP7 National Contact Point; International Energy Agency’s collaborator; CoolingEU Academic Mirror Group Member; Holder of ASABE Superior Paper Award (2002), etc.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort