Ilirjana Boci

Member of Advisory Committee

Jetëshkrimi: Lindur në Tiranë më 1965, Shqipëri; Shkolla e mesme e përgjithshme “Ismail Qemali”, Tiranë (1983); Diplomë Kimist Industrial, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT, Tiranë (1988). Studime pas universitare SHPU, FSHN, UT (1998-2000); Doktor i Shkencave në Kimi, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT (2003); Profesor i Asociuar, UT (2015); Aktiviteti professional: Instituti i Studimeve dhe Projektimeve të Industrisë së Lehtë (1991-1997) Instituti i Kërkimeve të Ushqimit (1997-2006);Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (2006-2011); Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT, Tiranë (2011-e në vijim); Aktiviteti pedagogjik: Lektore e ftuar në disa universitete publike dhe private ne Shqiperi.Aktualisht Lektore dhe Përgjegjëse e Seksionit të Teknologjisë Kimike në Departamentin e Kimisë Industriale, FSHN, UT. Ka udhëhequr 1 doktoraturë, mbi 50 punime për Master Shkencor, etj; Aktiviteti kerkimor: pjesëmarrëse në disa projekte studimore kërkimore mbi cilësinë dhe sigurinë e produkteve ushqimore; Bibliografia: Ka prezantuar 31 punime në disa Konferenca Shkencore dhe 25 artikuj shkencorë. Bashkëautore në 3 tituj tekstesh mësimore. Mbi 15 leksione si lektore e ftuar në lëndën “Analizat e Ushqimeve”; Aktivitete të tjera: Anëtare e Këshillit Botues në disa Buletine dhe Revista Shkencore. Kryetare e Komitetit Teknik “Analizat e Ushqimeve“ pranë DPS, anëtare e Grupit të Ekspertëve të Standardizimit,etj. Anëtare e Komitetit të Ambasadorëve, të Kongresit të parë Europian të Ushqimit EFFoST 2008.

CV: Born in Tirana, Albania 1965. High School ”Ismail Qemali”, Tirana (1983), Graduate diploma in Industrial Chemistry, Faculty of Natural Sciences University of Tirana(FNSUT), (1983-1988); Post University Studies in Department of Chemistry(FNSUT), (1998-2000); Doctorate in Chemistry, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana (2003); Associate Professor, University of Tirana (2015), Working activity: Institute of Study and Design of Light Industry, Tirana (1991-1997), Institute of Food Research, Tirana (1997-2006), Institute of Food Safety and Veterinary (2006-2011). FNSUT (2011-up to now). Pedagogical work: Invited lecturer in some public and private universities in Albania. Actually Lecturer and Head of Chemical Technology Unit in Department of Industrial Chemistry, FNSUT. She has mentored 1 dissertation and more than 50 Master’s Degrees. Research work: Member in a number of projects relating to food quality and safety. Bibliography: 31 presentations of research work, 25 scientific articles, 3 texts and over 15 invited lectures on food analysis. Additionally: Member of Editorial Board in Bulletins and Scientific Journals. Head of Technical Committee “Food Analysis”, in the General Directory of Standardization, member of Experts Group of Standardization, as well as member of the Committee of Ambassadors in First European Food Congress 2008.

AllEscort