Даша Михайлова – Dasha Mihaylova

Member of Advisory Committee

Автобиография: Родена в гр. Пловдив, България през 1982; ГХП “Св. Св. Кирил и Методий”, Пловдив (2000); Диплома за висше образование по Биотехнологии, Катедра Биотехнология, Университет по хранителни технологии, Пловдив (2000-2005); Доктор по биотехнологии, катедра по Биотехнология, Университет по хранителни технологии, Пловдив (2011); доцент, Университет по хранителни технологии, Пловдив (2015); Работна активност: Университет по хранителни технологии (2011-по настоящем); Педагогическа дейност: Редовен преподавател към катедра Биотехнология, Университет по хранителни технологии; Изследователска работа: Участник в редица проекти, свързани с биологични свойства на храните, метаболитни анализи, хранителна стойност и перспективи на приложение. Стипендиант на DAAD (2011-2012); Библиография: Повече от 79 научни статии и ревюта; Допълнително: Член на редакционния съвет на Food Science and Applied Biotechnology (FSAB) и Open Biotechnology Journal. Гост редактор на специалните издания за Applied sciences и Horticulturae (mdpi списания). Член на Научно-експертния съвет по хранене към Министерството на здравеопазването на България (2017-2019).

Dasha Mihaylova

CV: Born in Plovdiv, Bulgaria 1982. High School ”St. St. Kiril and Metodii”, Plovdiv (2000), Graduate diploma in Biotechnologies, Department of Biotechnology, University of Food Technologies, Plovdiv (2000-2005); Doctorate in Biotechnology, Department of Biotechnology, University of Food Technologies, Plovdiv (2011); Associate Professor, University of Food Technologies, Plovdiv (2015); Working activity: University of Food Technologies, Plovdiv (2011-up to now); Pedagogical work: Full time Lecturer at the Department of Biotechnology, University of Food Technologies, Plovdiv. She is now mentoring 2 dissertation, incl. one abroad; Research work: Member in a number of projects relating to biological activities of food, metabolites analyses, nutritional value and perspectives of application. DAAD scholarship (2011-2012); Bibliography: More than 79 research articles and reviews; Additionally: Member of Editorial Board of Food Science and Applied Biotechnology (FSAB) and Open Biotechnology Journal. Guest Editor of Applied Sciences and Horticulturae special issues (mdpi journals). Member of the Scientific-Expert Nutrition Board at the Bulgarian Ministry of Health (2017-2019).

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort