Aliona Ghendov-Mosanu

Member of Advisory Committee

CV: Născută la Soroca, Republica Moldova (RM), 1973. Educație și formare: Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Facultatea Tehnologia Alimentelor, diplomă de licență în tehnologia panificației (1996); diploma de master in tehnologia panificației (2000); doctorat în procese și aparate în industria alimentară (2005); teză de doctor habilitat în științe inginerești (2021). Asistent universitar (1996), lector (2004) și conferențiar universitar (2008-prezent) la UTM. Activitate profesională: Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor (1996-prezent), prodecan pe cercetare (2006-2016); director al centrului de Oenologie, Tehnologii Alimentare, Procesare și Nutriție (2021). Activitate pedagogică: Conferențiar universitar la departamentul Tehnologia Produselor Alimentare (UTM), conducător al tezelor de licență, master și doctorat. Activitate de cercetare: A condus și a participat la proiecte de cercetare și transfer tehnologic în domeniul calității și siguranței alimentelor, biotehnologiei etc. Bibliografie: a publicat peste 120 de articole științifice, capitole în monografii și manuale, brevete de invenții. Adițional: Expert național în domenii științifice în cadrul MEC al RM; secretar științific al comisiei experților de certificare în inginerie și tehnologie la ANACEC a RM; expert în procedura de depunere, evaluare, selecție și aprobare a propunerilor de acțiuni COST; expert în procedura de evaluare, selecție și aprobare la ANCD a RM.

CV: Born in Soroca, Republic of Moldova (RM), 1973. Education: Technical University of Moldova (TUM), Faculty of Food Technology, bachelor’s degree in baking technology (1996); master’s degree in baking technology (2000); PhD in processes and apparatus in the food industry (2005); doctoral habilitatus thesis in engineering sciences (2021). Assistant professor (1996), lecturer (2004) and associate professor (2008-present) at TUM. Working activity: Technical University of Moldova, Faculty of Food Technology (1996-present), vice-dean for research (2006-2016); director of the center for Oenology, Food Technologies, Processing and Nutrition (2021). Pedagogical work: Associate professor at the department of Food Technologies, coordinator of bachelor’s, master’s, and doctoral theses. Research work: She has led and participated in research and technology transfer projects in the field of food quality and safety, biotechnology etc. Bibliography: She has published over 120 scientific articles, chapters in monographs and handbooks, patents. Additionally: She is national expert in scientific fields within the MER of the RM; scientific secretary of the commission of certification experts engineering and technology at NAQAER of the RM; expert in the procedure for submission, evaluation, selection, and approval of COST action proposals; expert in the evaluation, selection, and approval procedure at NARD of the RM.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort